บริษัท shipping นำเข้าสินค้าจากจีน P.S. SPORT CARGO CO,.LTD

บริการขนส่งสินค้าจากประเทศจีน ถึง ประเทศไทยพร้อมบริการช่วยซื้อสินค้าแบบครบวงจร

กลับไปก่อนหน้า


นำเข้าอย่างถูกกฎหมาย เมื่อสั่งซื้อสินค้าจากจีน

การนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศมีกฎหมายที่ครอบคลุมอยู่ และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะตามมาในอนาคตก็ควรที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้อย่างเคร่งครัด การนำเข้าสินค้าเข้ามาจากจีนเองก็ควรที่จะทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้การทำธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น โดยผู้ที่มีหน้าที่สำหรับการดูแลส่วนนี้ คือ กรมศุลกากร
โดยหน้าที่ของกรมศุลกากร ได้แก่ การจัดเก็บภาษีอากรจากการนำเข้าและส่งออกสินค้าต่างประเทศ การป้องกันและปราบปรามการกระทำที่ผิดตามกฎของกรมศุลกากร รวมไปถึงการทำหน้าที่ในการส่งเสริมการค้าและการส่งออกของประเทศไทย สำหรับการกระทำความผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้านี้ จะเรียกได้ว่าเป็นความผิดทางศุลกากร โดยในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า ความผิดทางศุลกากรนั้นมีอะไรกันบ้าง

ความผิดทางศุลกากรคืออะไร? มีอะไรบ้าง?

ความผิดทางศุลกากร หมายถึง คือความผิดที่เกิดขึ้นระหว่างการนำเข้าสิ่งของเข้าประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ สามารถจำแนกออกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่  ๆ ดังนี้
  1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร


คือ การกระทำความผิดโดยการนำสิ่งของหรือสินค้าที่ยังไม่ผ่านพิธีศุลกากรอย่างถูกต้องนำเข้ามายังประเทศไทยหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยอาจเป็นของที่ยังไม่ได้ผ่านการเสียภาษีอากร หรือเป็นของที่ควบคุมในการนำเข้า แต่ไม่ว่าจะเป็นของที่ต้องเสียภาษี ของที่ไม่ต้องเสียภาษี ของต้องกำกัด หรือของที่ไม่ต้องกำกัด หากไม่นำไปผ่านพิธีศุลกากรถือว่ามีความผิดทั้งสิ้น โทษสูงสุดที่ระบุไว้ในกฎหมายของความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรหนึ่งครั้ง คือ การริบของที่ลักลอบหนีศุลกากรและปรับเงิน 4 เท่าของค่าของรวมด้วยภาษีอากร จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
  1. ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร


คือ การจงใจหลบเลี่ยงการชำระภาษีอากรหรือจงใจชำระน้อยกว่าภาษีอาการตามความเป็นจริง เช่น การสำแดงปริมาณ น้ำหนัก ราคาชนิดสินค้า หรือพิกัดอัตราศุลกากรเป็นเท็จ เป็นต้น ส่งผลให้มีความผิดฐานสําแดงเท็จอีกด้วย โทษสูงสุด คือ การริบของที่หลีกเลี่ยงภาษีอากรและปรับเงิน 4 เท่าของค่าของรวมด้วยภาษีอากร จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ (ส่วนในกรณีที่มีการซุกซ่อนโทษจะมีการปรับเป็น 4 เท่าของอากรที่ขาด และอีก 1 เท่าของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต หรือภาษีมหาดไทยที่ขาด (ถ้ามี) และยกของที่ซุกซ่อนให้เป็นของแผ่นดินไป)
  1. ความผิดฐานสําแดงเท็จ


คือ การกระทำความผิดโดยการสำแดงใด ๆ เกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออกซื้อสินค้าจากจีนไม่ตรงกับหลักฐานที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร ตัวอย่างความผิด เช่น การยื่นหลักฐานอย่างใบขนส่งสินค้า ใบรับรอง หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นเท็จ การตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การปลอมแปลง และแก้ไขเอกสาร เป็นต้น โดยการกระทำดังนี้จะไม่สนใจเจตนาของผู้กระทำว่าจงใจหรือประมาท และมีการกำหนดโทษเกี่ยวกับการสำแดงเท็จสูงสุดไว้ที่ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  1. ความผิดฐานนําของต้องห้ามต้องกํากัดเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร


ในที่นี้ต้องรู้ก่อนว่าของต้องห้ามและของต้องกำกัดคือสิ่งของประเภทใดบ้าง โดย ‘ของต้องห้าม’ คือ ของที่กฎหมายห้ามมิให้นำเข้าและส่งออก เช่น ของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ของที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ของที่มีการแสดงถิ่นกำเนิดเป็นเท็จ หรือวัตถุลามก เป็นต้น ส่วน ‘ของต้องกำกัด’ คือ ของที่ต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ก่อน เช่น  ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าหรือส่งออกของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือกระทรวงสาธารณสุข ต้องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์หรือเอกสารกํากับยา เป็นต้น ก่อนการนำเข้าหรือส่งออก
หากฝ่าฝืนหรือละเมิดโดยการนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม หรือนำเข้าหรือส่งออกของต้องกำกัดโดยยังไม่ได้รับอนุญาตจะต้องลงโทษตามกฎหมาย โดยมีการกำหนดโทษสูงสุด คือ การริบของที่ยังไม่ได้รับอนุญาตและปรับเงิน 4 เท่าของค่าของรวมด้วยภาษีอากร จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
  1. ความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร


สำหรับในข้อนี้จะพิจารณาความผิดจากการที่มีผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และทำให้การจัดเก็บอาษีอากรและการนำเข้า-ส่งออกเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น โดยการกระทำความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากรนั้นมีหลายลักษณะ และกฎหมายมีข้อกำหนดว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบที่กำหนดไว้เกี่ยวกับพิธีศุลกากรจะถูกปรับ 1,000 บาท

ที่มาข้อมูล:
http://taxclinic.mof.go.th/pdf/CA4FA7AB_966C_7B83_CB76_18C92C746884.pdf